Banki istotne systemowo, KNF występuje o opinię do Komitetu Stabilności Finansowej

Instytucje o znaczeniu systemowym muszą spełniać rygorystyczne normy związane z kapitałem. Termin powstał w 2015 roku na bazie obowiązujących w Unii Europejskiej regulacji, w tym. Dyrektywy z 2013 roku i zaleceń EBA, czyli Europejskiego Nadzoru Bankowego. Na liście EBA (na rynku europejskim, czy FSB znajdziemy juz teraz banki, które znają Polacy. Między innymi Unicredit Group (PEKAO SA), ING, czy grupa Santander, Credit Agricole. Przyjęto, że wymienione banki muszą być przygotowane (poprzez posiadanie większego kapitału) na ryzyko strat, które z tych środków będą mogły zaabsorbować. Ich upadek mógłby znacznie osłabić gospodarkę i system finansowy Polski.

Do dzisiaj jedynie Polska i Bułgaria nie przygotowały zestawienia. Stąd KNF, jako lokalny nadzór finansowy i ostrożnościowy w myśl ustawy, wystąpić ma do Komitetu Stabilności Finansowej o wydanie opinii w kwestii włączenia takich banków jak PKO BP, Getin Noble Bank, BGŻ BNP Paribas i ING Bank Śląski – czyli największe funkcjonujące obecnie w kraju banki. Jeśli opinia będzie pozytywna oznaczać to może bardziej rygorystyczne wymagania wobec banków, w tym posiadanego kapitału.

KNF przy wyborze opiera się na kryteriach i metodologii EBA. Wskaźniki są podzielone na grupę obowiązkowych i fakultatywnych. Jako obowiązkowe traktuje się wielkość (według aktywów ogółem), znaczenie (płatności krajowe, depozyty i kredyty dla klientów prywatnych), złożoność (której miara są zobowiązania i wierzytelności transgraniczne czy też wartość instrumentów pochodnych w obrocie poza rynkiem regulowanym, a także wzajemne powiązania (np. papiery dłużne, czy zobowiązania i aktywa wewnątrz systemu finansowego). W metodologii stosowanej przez KNF przyjmuje się też dodatkowe kryterium, określane jako znaczenie dla instytucjonalnego systemu ochrony. Każdy wskaźnik to określona liczba punktów procentowych. Jeśli bank/instytucja przekroczy granicę 350 punktów staje się „inną instytucją o znaczeniu systemowym”.

Z czym to się wiążę?

Znalezienie się w grupie „systemowej istotności” to wymóg podwyższonego kapitału banku. Niestety dla wielu to raczej wyróżnienie nie będzie. Grupa posiadająca kłopoty z osiągnięciem określonego kryterium może mieć kłopoty, które spowodują prawdopodobnie zmniejszenie rozmiarów działalności, lub zmuszona będzie zorganizować dodatkowy, wymagany przez instytucje kapitał.

Anna Grudniewska

Sprawdź najnowsze zestawienia:
Konta osobiste promocje czerwiec 2024
Konta dla firm promocje czerwiec 2024
Lokaty bankowe promocje czerwiec 2024
Kredyty gotówkowe promocje czerwiec 2024
Kredyty mieszkaniowe promocje czerwiec 2024
Kredyty dla firm promocje czerwiec 2024

Zostaw komentarz